แนวทางการลงทุนและบริหารกิจการอพาร์ทเม้นท์สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง


แนวทางการลงทุนและบริหารกิจการอพาร์ทเม้นท์สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางอพาร์ทเม้นท์นับว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Incomeproducing property) ที่สำคัญที่นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ง่าย เนื่องจากมีการลงทุนและกู้เงินในจำนวน ที่ไม่สูงนัก และทำให้มีรายได้อย่างต่อ เนื่องตลอดชีวิต จึงนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น ผู้ลงทุนอาจจะมีที่ดินเป็นของ ตนเองอยู่แล้ว ต้องการกู้เงินเพียงการ ก่อสร้างอาคาร หรือจะเป็นการกู้เงินทั้ง ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารด้วยก็ได้ อนึ่ง ธนาคารหลายแห่งได้ ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร อพาร์ทเม้นท์ โดยการให้สินเชื่อระยะยาว ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง อาคารอพาร์ทเม้นท์หรือแฟลตให้เช่ามา นานกว่า 20 ปีมาแล้ว รวมทั้งการให้ โอกาสแก่ผู้ลงทุนผ่อนชำระหนี้เงินกู้นาน ถึง 15 ปี ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถผ่อน ชำระหนี้ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนสร้าง อพาร์ทเม้นท์ ที่ก่อรายได้อย่างประสบผล สำเร็จคุ้มค่าการลงทุนและมีความเสี่ยง ต่ำนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะของตลาด รวมทั้ง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ การลงทุนด้านต่างๆ และการบริหาร จัดการอาคารอพาร์ทเม้นท์และผู้เช่าที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วย

ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์
อพาร์ทเม้นท์อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น แฟลตเช่า คอร์ท แมนชั่น หอพัก เป็นต้น และมักมีราคาค่าเช่าที่ แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ระดับต่ำ กลาง และสูง โดยจะแปรผันตามทำเลที่ตั้ง คุณภาพอาคาร ขนาดพื้นที่ สิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆและระดับของการให้ บริการ โดยระดับต่ำสำหรับผู้มีรายได้น้อยค่าเช่าต่อเดือนประมาณหน่วยละ 1,800 – 5,000 บาท ขนาดพื้นที่หน่วยละประมาณ 20 – 40 ตารางเมตร ระดับกลางประมาณหน่วยละ 5,000 – 30,000 บาท ขนาดพื้นที่หน่วยละประมาณ 30 – 60 ตารางเมตร และระดับสูงซึ่งมักเป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในเขตศูนย์กลางเมือง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ขนาดพื้นที่หน่วยละประมาณ 40 – 240 ตารางเมตร ค่าเช่าต่อเดือนมักจะมากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อหน่วย และมีบางแห่งที่เป็นห้องสูทย่านสุขุมวิท หรือสีลม ค่าเช่าสูงกว่า 500,000 บาท ต่อหน่วยก็มี โดยค่าเช่ามักคิดมากน้อย ตามขนาดพื้นที่ (เป็นตารางเมตร) สำหรับเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์เกรดบีใน เขตใจกลางกรุงเทพมหานคร ค่าเช่าต่อเดือนเฉลี่ยตารางเมตรละ ประมาณ 850- 900 บาท ส่วนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เกรดเอ ค่าเช่าต่อเดือนเฉลี่ยตารางเมตร ละประมาณ 900 – 1,100 บาท อนึ่ง อัตราค่าเช่าอาจจะกำหนด แตกต่างกันนอกจากตามขนาดพื้นที่ คุณภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แล้ว ยังอาจกำหนดตามระยะเวลาของการเช่าด้วย เช่น อัตราเช่า 1 – 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 – 12 ปี หรือมากกว่า 1 ปี อัตราจะแตกต่างกัน คือยิ่งเช่านาน ค่าเช่าต่อเดือน ก็จะถูกลงตามลำดับ สำหรับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาจมีการกำหนดระยะเวลาการเช่าแบบสั้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น