การวางผังอาคาร


ต้องตรวจสอบขนาดของที่ดินสถานที่ก่อสร้างว่าถูกต้องตามผังโฉนดที่อ้างอิงไว้หรือไม่ ผนังบริเวณ ระยะแนวร่นของอาคารต้องสอดคล้องตามแบบก่อสร้างระบุ จำเป็นต้องตรวจเช็คแปลนพื้นชั้นล่าง ชั้นบน และผังหลังคา เพื่อให้ทราบถึงแนวส่วนยื่นของอาคารและแนวชายคา โดยสถาปนิกและวิศวกรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำพร้อมกับต้องมีการวิเคราะห์สถานที่ก่อสร้างถึงอาคารข้างเคียงและที่ดินโดยรอบบริเวณ