,

กฏหมายอพาร์ทเม้นท์ หอพัก อาคารพักอาศัยรวม
จากประสบการณ์จริงการสร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างหอพักจะมีกฏข้อบังคับหลักที่ควรรู้ก่อสร้าง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
1.1 ขนาดของห้อง ของอาคารพักอาศัยรวมแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.
1.2 ระยะดิ่งจากพื้นถึงพื้นสำหรบอาคารพักอาศัยรวมต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
2.1 สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะวัดจากด้านหน้าอาคารไปยังถนนฝั่งตรงข้าม
2.2 กรณีถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร จะต้องร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางถนนสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
2.3 อาคารสาธารณะต้องมีระยะร่นด้านหลังที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีที่ว่างรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2.4 ช่องเปิดของอาคาร ชั้น 1 และชั้น 2 ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และช่องเปิดตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องมีระห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2.5 ต้องมีที่พักขยะในสัดส่วน 2.4 ลิตร/ คน/ วัน และมีพื้นที่เก็บสำรองไม่น้อยกว่า 3 วัน
2.6 อาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม. หรือสูงเกิน 15 เมตร) จะต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ในสัดส่วน 1 คันต่อพื้นที่อาคารทุก 120 ตารางเมตร
2.7 อาคารจะต้องมีบันไดหลักกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟไม่น้อยกว่า 60 เมตร และระยะจากปลายทางเดินที่เป็นปลายตันจนถึงบันไดหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร บันไดหนีไฟที่เป็นลักษณะบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร ให้ทำบันไดหนีไฟถึงแค่ชั้น 2 ได้
2.8 ทางเดินภายในอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
2.9 ต้องมีพื้นที่หน้าลิฟท์กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
2.10 อาคารสูง (สูงเกิน 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.)จะปลูกสร้างได้ ต้องมีถนนสาธารณะด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร
2.11 อาคารพักอาศัยรวม ต้องมีที่สัดส่วนที่ว่างบนที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
กฎกระทรวงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.1 ในกรณีที่เป็นอาคารพักอาศัยรวมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯพิจารณา
นอกจากนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ ตามกฏหมายควบคุมอาคารปกติ ซึ่งเราไม่ได้รวบรวมไว้ในนี้ เบื้องต้นสามารถสอบถามบริษัทออกแบบเพิ่มเติม สำหรับเรื่องการออกแบบอพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรืออาคารอื่นๆสามารถเลี่ยงกฏข้อบังคับทำได้บ้าง แต่ไม่ใช่ว่ามากจนเกินไปรวมไปถึง ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ควรรู้ไว้ด้วยนะครับ เพราะสุดท้ายจะส่งผลกระทบกับการลงทุนและรูปแบบการใช้อาคารของอาคารที่จะลงทุนเอง ในอนาคตขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ธุรกิจห้องเช่า